دلم استجابت دعایی را دل دل میکند که گاه رویا , گاه محال میپندارمش!
تو ای مهربانی که از اینجا میگذری برای استجابت این دعا آمین بگو...!